Bobtail | Old English Sheepdog | Staroanglický ovčácký pes. Člen FCI prostřednictvím ČMKU.

Partner: Logo partnera Frontline®  - klikněte pro návštěvu www.frontlinecz.com

Směrnice pro chov

Do chovu se zařazují:

a)    Jedinci s DKK maximálně do stupně 1/1, minimální věk jedince pro zhotovení RTG snímku je 15 měsíců, vyhodnocení RTG snímku provádí výborem BC určený veterinární lékař.

b)   Vyšetření očního pozadí - Katarakta a PRA s výsledkem negativním. Oční vyšetření se provádí nejdříve ve věku 12 měsíců. V případě použití jedinců v chovu nesmí být vyšetření starší 24 měsíců, je nutné provádět ho opakovaně do osmi let věku jedince, vyšetření musí provádět odborný veterinární lékař.

c)    Posouzení skusu a zubů musí být v souladu se standardem plemene tj. úplný nůžkový skus (toleruje se klešťový), musí být plný počet řezáků a špičáků. Jiné chybějící zuby nejsou penalizovány, pouze nesmí být dva chybějící zuby umístěny vedle sebe. Za  plnochrupé  zvíře se považuje jedinec, u něhož jsou zuby zcela zřetelné nad úrovní dásně. Nepřípustný je chirurgický výkon jakkoliv chrup korigující. Polyodoncie (zdvojení) je posuzováno stejně jako olygodoncie (chudozubost). Posouzení chrupu může provést libovolný rozhodčí exteriéru psů FCI.  Výsledek zapíše do průkazu původu jedince nebo do klubového formuláře (ke stažení na www.bobtailclub.cz ). Čitelně uvede své  jméno a příjmení a potvrdí svým podpisem.

d)   Jedinci se standardní kohoutkovou výškou (feny 56 cm a více, psi 61 cm a více).  Měření může provést libovolný rozhodčí exteriéru FCI. Kohoutkovou  výšku  zapíše  do průkazu původu jedince nebo do klubového formuláře.  Čitelně uvede své jméno a příjmení a potvrdí svým podpisem.

 

 

Obecné pokyny:

a) Po splnění všech výše uvedených podmínek zaplatí majitel jedince poplatek klubu za   uchovnění a předá poradci chovu kopie výstavních posudků, kopie zdravotních potvrzení, originál průkazu původu psa ( dále jen PP) a vyplněný předepsaný formulář ( ke stažení na www.bobtailclub.cz). Poradce chovu  zapíše udělení chovnosti do PP jedince a zajistí přeregistraci na plemenné knize ČMKU. Ta   zašle originál PP zpět majiteli na dobírku.  Každý uchovněný jedinec  člena BC bude uveden na webových stránkách v katalogu chovných jedinců zdarma, a to do 14 dnů po přidělení chovnosti.  Uveřejnění zajistí výborem pověřená osoba.

b) Podmínkou pro vydání krycích listů je vyšetření  PCD s výsledkem negativní alespoň u jednoho jedince z budoucího rodičovského páru.

Vyšetření zajišťuje laboratoř:   Genomia s.r.o., Janáčkova 51, 323 00 Plzeň

Kontakty:
laborator@genomia.cz

tel: +420 373 749 999 nebo +420 373 317 478 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 7-16 hod)

 

tel: +420 724 028 493 (v pracovní dny volejte předmostně mezi 16-19 hod).

Podmínky pro chov:

a)Jedinci s pozitivním vyšetřením DKK, stejně tak jedinci neplnochrupí a dva přenašeči PCD se spolu pářit nemohou.

b)Chovnost fen začíná věkem 24 měsíců a končí dnem, kdy fena dovrší 8 let, výbor BC
může v odůvodněných případech udělit výjimku mimořádného prodloužení chovnosti.
K žádosti musí být přiloženo stanovisko veterinárního lékaře.

c) Do chovu se nezařazují jedinci, na kterých byl prokazatelně proveden operativní zákrok
k odstranění nebo zakrytí exteriérové nebo anatomické patologické vady, která podle
požadavku standardu psy / feny z chovu vylučuje.

Seznam pracovišť pro vyšetření očního pozadí:

·MVDr. Jiří Beránek

Veterinární klinika, Husova 1747, 530 03 Pardubice, tel.: 466 262 914, mobil: 603 272 796. Poděbradská 63a, 190 00 Praha 9 - Vysočany - dvakrát do měsíce, většinou ve čtvrtek, po telefonickém objednání na tel. 466 262 914.

·MVDr. Petr Gbelec

·AA-VET, Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, tel.: 271 750 131

·MVDr. Pavel Hron

Veterinární klinika Erika, nám. Dr. Holého 8, 180 00 Praha 8, tel.: 284 821 784.

·MVDr. Barbara Lenská

Vetcentrum Duchek s. r. o., K Hájům 946, 155 00 Praha 5, tel.: 251 617 564, mobil 775 688 637

·MVDr. Petr Staňa

VETPARK, Budečská 7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, tel.: 596 120 482

·MVDr. Pavla Trnková

Veterinární klinika, Fillova 14, 638 00 Brno - Lesná, tel.: 548 520 099, mobil 604 824 924

Obecné pokyny:

Veterinární lékaři vyhotoví o proběhlém vyšetření mezinárodně platný záznam, který předá
chovateli a jednu kopii odešle PCH. Posouzení vyšetření očního pozadí lze provádět
v kterémkoliv členském státě FCI.

Smluvní veterinář pro vyhodnocování RTG DKK:

·MVDr. František Zahrádka

Veterinární ordinace, Pod Bručnou 1, 326 00 Plzeň - Slovany, tel: 377 224 548

Obecné pokyny:

Vyhotovený RTG odešle zhotovitel snímku (jímž může být libovolný vet. lékař, člen Komory veterinárních lékařů ČR) na adresu klubem smluvně zajištěného veterináře. Ten snímek po obdržení vyhodnotí a vystaví 3x písemné vyhodnocení z nich 1 odešle majiteli, 1 PCH a 1 archivuje. Výši poplatku za vyhodnocení a způsob úhrady určí vyhodnocovatel. Výsledek posouzení RTG DKK klubem smluvně zajištěných veterinářů je pro klub závazný. Odvolat se proti výsledku posouzení je možné. Postup při odvolání řeší předpisy Komory veterinárních lékařů ČR. Odvolání nemá odkladný účinek. U importovaných jedinců je vyhodnocení RTG DKK ze členského státu FCI akceptováno.

Smluvní veterinář pro posouzení chrupu jedince v případě nutnosti:

·MVDr. Michal Čáp

Veterinární klinika, Poděbradská 63a, Praha 9, tel:284 81 04 71, mobil: 603 958 689.

Obecné pokyny:

Při jakémkoliv úrazu chrupu je nutné ihned informovat poradce chovu a navštívit výše uvedeného zubního specialistu, který provede patřičná vyšetření a zápis do PP.

Podklady pro zařazení jedince do katalogu chovných jedinců:

Katalog je určen pro všechny chovné psy s PP FCI v majetku členů klubu.

Stránka jedince obsahuje:

·      jméno včetně názvu chovatelské stanice

·      fotografii

·      pohlaví

·      datum narození

·      zkratku plemenné knihy a číslo zápisu, u importovaných jedinců i zkratku a číslo původní plemenné knihy

·      barvu očí, skus, počet zubů

·      kohoutkovou výšku

·      vyhodnocení DKK, Kat. + PRA (nepovinně další zdravotní vyšetření)

·      rodokmen

·      dosažené výstavní hodnocení a tituly

·      jméno, adresu a telefonní číslo, popř. e-mail, odkaz na www. stránky majitele

·      název chovatelské stanice majitele (je-li přiděleno)

·      Zhotovení katalogové stránky je pro BC závazné. Podklady pro zhotovení se zasílají poradci chovu při zařazení jedince do chovu, PCH materiály překontroluje a pošle pověřené osobě. Stránka musí být na internet umístěna do 14 dnů od data zařazení jedince do chovu.

·      Podklady pro zhotovení katalogové stránky (předané materiály se nevracejí): Fotografie (nejlépe ve výstavním postoji, v normální nebo digitální formě)

·      Fotokopie průkazu původu

·      Již zhotovené stránky lze aktualizovat (foto, získané tituly)

·      Katalogové stránky zhotovuje výborem BC pověřená osoba, jejíž jméno a kontaktní adresa je uvedena ve Zpravodaji BC nebo na www.bobtailclub.cz                                                                                                                                                                                                                       Platnost od  3.12.2012

FCI-Standard č. 16 / 28.11.2003 / GB

STAROANGLICKÝ OVČÁK - BOBTAIL
(Old English Sheepdog - Bobtail)

ZEMĚ PŮVODU:
Velká Británie

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU:
29.10.2003.

VYUŽITÍ:
Ovčácký pes.

KLASIFIKACE FCI:
Skupina 1 Ovčáčtí a honáčtí psi (s výjimkou švýcarských salašnických psů). Ovčáčtí a honáčtí psi (s výjimkou švýcarských salašnických psů).
Sekce 1 Ovčáčtí psi.
Bez pracovní zkoušky.

CELKOVÝ VZHLED:
Silný pes čtvercového formátu, velké symetrie a celkově zdravého
vzhledu. Bez jakéhokoliv náznaku vysokých nohou, se všemi částmi těla bohatě osrstěnými.
Podsaditý, svalnatý, robustní pes s navýsost inteligentním výrazem. Přirozené kontury nesmí
být uměle měněny stříháním nůžkami ani sestřihováním. Tento pes má velkou vitalitu. Má
jemně stoupající horní linii a při pohledu shora trup hruškovitého tvaru. Při pomalém i
rychlejším kroku je pohyb typicky houpavý. Jeho štěkot má zvláštně zabarvený tón.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:
Tlama měří zhruba polovinu celkové délky hlavy. V postoji je kohoutek poněkud níž než bedra.

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT:
Poslušný pes vyrovnané povahy. Odvážný, věrný a důvěryhodný, bez jakýchkoliv známek nervozity nebo nevyprovokované agresivity.

HLAVA:
Ve správném poměru k velikosti těla.

LEBEČNÍ PARTIE:
Mozkovna: Prostorná, poměrně čtvercová. Dobře klenutá nad očima.
Stop: dobře vyjádřen.

OBLIČEJOVÁ PARTIE:
Nosní houba: Široká a černá. Široce otevřené nozdry.
Tlama: Silná, čtvercová a ostře useknutá
Čelisti / zuby: Zuby silné, velké a pravidelně usazené. Nůžkový skus: čelisti silné,
s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně
překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo. Klešťový skus se toleruje, ale
není žádoucí.
Oči: posazené široko od sebe. Tmavé nebo středně tmavé oči. Obě oči modré jsou přijatelné.
Světlé oči jsou nežádoucí. Pigmentace očních víček je preferována.
Uši: Malé a nesené ploše přilehlé ke stranám hlavy.

KRK:
Poměrně dlouhý, silný, půvabně klenutý.

TRUP:
Poměrně krátký a kompaktní. V postoji je kohoutek poněkud níž než bedra.
Bedra: Velmi pevná, široká a mírně klenutá.
Hrudník: Hluboký a prostorný hrudní koš. Žebra dobře klenutá.

OCAS:
Obvykle kupírovaný nebo přirozeně krátký ocas.
Kupírovaný: Obvykle zcela kupírovaný.
Nekupírovaný: V postoji nenápadný. Nízko nasazený. Nikdy není zatočený ani nesen nad hřbetem, bez patrného háčku. Dobře osrstěný bohatou srstí tvrdé textury.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:
Hrudní končetiny dokonale rovné, s dobrou kostrou, nesoucí trup dobře nad zemí.
Plece: Dobře uložené, směřující dozadu, užší u vrcholu kohoutku než u vrcholu plecí. Těžké plece jsou nežádoucí.
Lokty: Těsně přiléhají k hrudnímu koši.

PÁNEVNÍ KONČETINY:
Pánevní končetiny dobře pokryté srstí, oblé a svalnaté.
Kolena: Dobře zaúhlená.
Bérce: Dlouhé a dobře vyvinuté.
Hlezna: Nízko posazená. Při pohledu zezadu by hlezna měla být dokonale rovná.

TLAPY:
Nejsou vtočené dovnitř ani vytočené ven. Malé, kulaté a těsně uzavřené. Prsty dobře klenuté. Polštářky tlap jsou silné a tvrdé. Paspárky se odstraňují.

CHODY / POHYB:
Při pohybu se v kroku vzadu projevuje medvědovité houpání. V klusu předkrok bez námahy a silný posun zezadu. Končetiny se pohybují rovně podél osy pohybu. Velmi pružný cval. V nižších rychlostech mohou někteří jedinci mít tendenci k mimochodu. Při pohybu může být hlava nesena přirozeně níž.

SRST:
Bohatá, dobré hrubé textury, není rovná, ale chundelatá a bez kadeření. Podsada je velmi hustá a nepropouští vodu. Hlava a mozkovna jsou dobře pokryty srstí, uši jsou středně osrstěny, krk dobře osrstěný, hrudní končetiny silně osrstěné po celém obvodu, pánevní končetiny mají bohatší osrstění než ostatní části těla. Kvalita, textura a bohatost srsti mají v hodnocení přednost před pouhou délkou.

BARVA:
Všechny odstíny šedé, grošované (grizzle) nebo modré. Trup a pánevní končetiny jsou jednobarevné s bílými ponožkami nebo bez nich. Bílé skvrny v jednobarevné oblasti nejsou upřednostňovány. Hlava, krk, hrudní končetiny a podbřišek musí být bílé nebo bez znaků. Veškeré odstíny hnědé jsou nežádoucí.

VELIKOST:
Psi 61 cm (24 palců) a více.
Feny 56 cm (22 palce) a více.
Typ a symetrie mají hlavní důležitost, nesmějí být nikdy podceněny kvůli výšce.

VADY:
Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa. Jedinci vykazující fyzické nebo povahové abnormality musí být diskvalifikováni.

Pozn.: Psi musí mít dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, zcela sestouplá v šourku.

Hrubé vady vycházející ze standardu:

-nestandardní kohoutková výška, spáditá záď ( KV výše než bederní část těla)

-podkus, předkus 

-depigmentace nosní houby, modrá pigmentace

-hnědá barva srsti u dospělého jedince, strakatost, uzavřené bílé znaky v tmavém poli

-vady v utváření kostry a postavení končetin (kravský postoj, kulhání,kapří hřbet)

-agresivní nebo bázlivá povaha

-chybějící varlata