Bobtail | Old English Sheepdog | Staroanglický ovčácký pes. Člen FCI prostřednictvím ČMKU.

Partner: Logo partnera Frontline®  - klikněte pro návštěvu www.frontlinecz.com

Členská schůze 2008 a 2009

Zápis z členské schůze Bobtail clubu

Členská schůze se konala v neděli 19.4.2009 v restauraci „U Starého pivovaru” v Praze 4, Branické ulici č. 53 od 10.oo hodin. Přítomno bylo 16 členů klubu.

Úvod: předseda Jaroslav Zelinger - přivítání, zdůvodnění svolání schůze - servis nečlenům klubu + změny ve Stanovách, program schůze

Pokladník: Blanka Roudnická - stavy účtů

Jednatelka klubu: Renata Kňákalová - nepřítomna, omluvena - zprávu přečetla Petra Márová - stav členské základny - klesá
- více užívat mailové zprávy - jsou spolehlivější a levnější
- návrhy změny výše poplatků, zrušení poplatků za import zvířat a zvýšení výstavního poplatku pro cizince na KV Valtice
- termín Valtic - 12. - 13. 9. 2009, sobota klubová výstava, neděle speciální
výstava, pronájem zámku snížen, nově se jedná o městem podporovanou akci
- webové stránky jsou v úpravě - ve spolupráci s paní Roudnickou

Poradce chovu: Petra Márová - nebyly svody ani bonitace vyjma Valtic - svod štěňat, svod
plemeníků, bonitace, krytí, odchovy a kontroly vrhů budou uveřejněny v Ročence
- zpráva z Valné hromady ČMKU - schvalování nových klubů (podle Stanov
ČMKU) - možnost více klubů pro jedno plemeno, nutnost chovatelského servisu i
pro nečleny klubu, počty psů pro jednoho rozhodčího na výstavách a čitelnost
posudků
- předseda doplnil informaci, že BC hodlá požádat o pořadatelství Euroshow v roce
2011, což předseda bere jeho osobní závazek a uvítá jakoukoliv pomoc

KRK: Karel Palek - žádné hrubé nedostatky, pouze platby (např. exporty) se zpožděním - žádá povinnost stanovit termíny plateb
- dopis od MUDr. Richterové - nechovnost psa Belmondo of Mary People ? vyřešeno
- internet - nutná větší aktivita, informace o chovných jedincích a krytí
- kontrola pokladny - bez problému

Změny a úpravy Stanov BC - Danuše Horáková
- zrušení ÚPCH a chovného kolegia
- změna konání volební schůze - termín 1 x za 4 roky
- lépe vymezena činnost členů výboru
- platby - změna posledního termínu - do 31. 3. každého roku
- chov nečlenů klubu - na základě podepsané smlouvy s klubem
- chovatelské hledisko - uvolnění chovu - více Petra Márová
- zrušení kontrol u chovatelů
- velké změny vzhledem ke stavu plemena v Evropě, odkud se psi dováží
- stále se bude hlídat zdravotní stránka (dysplazie) + oční pozadí jediné se zpřísnilo

Zařazení jedince do chovu: 3 výstavní posudky, ve kterých bude uveden počet zubů a skus, přičemž jedna z výstav musí být klubová nebo speciální s výsledem nejhůře velmi dobrý, další podmínky pro chov uvedeny ve:

Směrnici pro chov
- DKK max. 1/1, snímkovat nejdříve v 15 měs.
- vyšetření očí neg, nejdříve ve 12 měs. s tím, že pokud bude zvíře působit v chovu, musí se vyšetření každých 12 měsíců opakovat
- maximálně chybějící 2xP1
- změna - nesmí se kumulovat pouze jedna vada (chudozubý může krýt DKK)
- 14 dní na vydání krycích listů
- nestandartní štěňata - etika velí prodat za sníženou cenu, nikde v zahraničí
nejsou označována v PP jako nestandartní
- kontroly vrhu - narození štěňat nahlásit PCH, jinak kontroly přebírá veterinář,
každé štěně bude mít kartu, do které veterinář zaznamená všechny údaje o štěněti,
jediný možný problém je vybarvení štěněte

Prostor pro dotazy:
MUDr. Richterová 1) návrh, aby doplňující chovné podmínky schvalovala členská schůze
Odpověď: předseda J. Zelinger - zdůvodnil stav, jaký je - pokud se klub případně rozšíří, bude v něm méně odborníků, přičemž se může stát, že budou mít „špatná zvířata” a budou chtít uvolnit chovné podmínky ještě více, proto si klub zvolil do výboru „odborníky”, osoby mající zkušenosti s chovem,
Dopl. P. Márová - není možné úplně uvolnit podmínky pro chov - nutné pro udržení zdraví zvířat - přesto bylo přistoupeno k hlasování, zda o doplňujících chovných podmínkách bude nadále rozhodovat výbor - pro 14, proti 1, zdržel se 1

2) schůze má schvalovat zástupce klubu na Valnou hromadu ČMKU
Další hlasování - zda zástupce a jeho náhradníka na zasedání Valné hromady ČMKU má vybírat členská schůze, protože nevěří, že by Petru Márovou nominoval jiný klub - hlasování - pro 12, proti 0, zdrželi se 4

3) kárné řízení - dle jejího názoru nemůže být podezřelému vyhlášen
„stop stav”, neboť platí presumpce neviny
Odpověď: Petra Márová - měli bychom to řešit stejně jako Unie, kde i rozhodčí mají do ukončení kárného řízení pozastavenou činnost, jen je nutné doplnit dobu, do které musí být kárné řízení skončeno návrh 60 dní - členská schůze se usnesla na znění: „Výbor a KRK jsou povinni rozhodnout v kárném řízení do 60 dnů”

Prostudováním Stanov bylo následně zjištěno, že hlasování o zástupci klubu, vysílaném na zasedání VH ČMKU bylo bezpředmětné, neboť dle Stanov vysílat zástupce je součástí kompetence předsedy klubu anebo se zúčastňuje sám, proto hlasováno o zrušení předchozího hlasování s výsledkem: pro 15, proti 1, zdržel se 0

Následně bylo přistoupeno k hlasování o schválení celého znění Stanov: pro 15, proti 1, zdržel se 0

Diskuze k Zápisnímu řádu:
- vysvětlení Petra Márová, J. Zelinger - poplatky jsou uváděny ve vyšších částkách s tím, že členové klubu mají 50% slevu a uveřejnění potřebných informací na webu zdarma, následovala diskuze o úplném zrušení poplatku za export - tyto se budou platit do konce kalendářního roku, kdy k dovezení došlo, hlasování pro 13, proti 1, zdržel se 3 - schváleno - poplatky zůstávají.
Dotazy MUDr. Richterové k Zápisnímu řádu:
1) čl. III., §5 žádá vysvětlení bodu b) - odpověď: např. pohlavní choroby
2) č. VI., § 2, písm.c), d) zbytečné, žádá vypustit nebo odhlasovat, aby se nepoužité
krycí listy nemusely vracet PCH - hlasování, zda zachovat současný stav ? pro
10, proti 3, zdrželi se 2
3) viz výše § 3 h) inseminace - žádá zamítnout u anatomické anomálie - odp. Petra
Márová - stává se, např. srůsty, vzhledem k tomu, že FCI pravděpodobně uvolní
inseminace bez předchozího přirozeného nakrytí nebo porodu
4) čl. VII., § 12 - návrh, aby byly dokumenty ke stažení na internetu - odp.: bylo by
možné, ale stejně je na nich nutné razítko PCH
5) čl. VIII., § 5 - nesouhlas s tím, aby chovatel předával adresy nových majitelů
jednatelce klubu - odp.: noví majitelé jsou obeznámeni a navíc by opět klesla
členská základna
6) čl. X., § 8 kryje se s § 12

Daniela Volfová - dotaz na uchovnění 18ti měsíčních fen - vysvětleno - platí dle BŘ - uchovnění ano, ale zařazení do chovu až ve 24 měsících

- hlasování o schválení celého Zápisního řádu: pro 15, proti 0, zdržel se 1

Diskuze:
Danuše Horáková vyslovila návrh, protože nefunguje informovanost klubu, je nutné zlepšit komunikaci s webmasterem, nefunguje ani komunikace s Karolínou Morrison, proto navrhuje ji nahradit Klárou Hájkovou - po diskuzi, ve které byla nespolupráce a nekomunikace Karoliny odmítnuta, byla v souladu s § 18 písm. g) jako externí spolupracovnice klubu odhlasována Klára Hájková, a to pro: 14, proti 0, zdržel se 1 (jeden člen klubu odešel)

Petra Márová - podnět do diskuze, zda ve Valticích zarezervovat jízdárnu, návrh Klára Hájková - koupit více stanů - domluveno koupit minimálně jeden stan pro rozhodčí

MUDr. Richterová - její pes Arthur má výstavy bez posouzení zubů a svod - a je momentálně v přechodném období - odp. - Márová - pokud je svod, kde je počet zubů a skus popsán, postačí a je možné požádat o chovnost

Klára Hájková - termín bonitací je 10. 5. 2009, proto je nutné okamžitě zveřejnit, že svody a bonitace na Konopišti se nekonají

MUDr. Richterová připomínku na KRK - jak to, že došlo ke změnám Zápisního řádu bez souhlasu členské schůze, že tyto změny schválil jen výbor - Karel Palek - o těchto změnách rozhoduje jen výbor a předseda doporučil MUDr. Richterové, aby své stížnosti podala písemně

Klára Hájková - do kdy bude vypracována Směrnice pro chov? Odp. - do 14 dnů bude zveřejněna na stránkách BC

zapsala Alice Rašková

Členská schůze 2008

 

Členská schůze Bobtail clubu se konala 26.4.2008 od 13.hodin v restauraci „U Starého pivovaru” v Praze 4. Přítomno bylo 14 členů klubu (viz prezenční listina).

Schůzi zahájila a přítomné členy přivítala Petra Spoustová. Nejprve omluvila předsedu klubu Jaroslava Zelingera z neúčasti na schůzi, byl již na cestě do Prahy, ale musel se vrátit domů, protože jim začala rodit fenka, omluvila i místopředsedkyni Danu Horákovou, která je v Německu.

Dále následovaly zprávy jednotlivých členů výboru:
1) zpráva jednatelky klubu Renaty Kňákalové
- informovala přítomné o aktuálním stavu členské základny, vloni nezaplatili 4 členové klubu ČLP, takže jim bylo členství ukončeno, 2 členky ukončily členství na vlastní žádost z důvodu stáří jejich psů, klub má nyní 56 členů, po kontrole ČLP 2008 budou neplatiči obesláni
- na dnešní dopolední bonitaci a svody nebyl nikdo přihlášen, akce byla zrušena, oznámení bylo místěno na internetu i na dveřích restaurace
- letos poprvé Speciální výstava na Konopišti - 11.5.08, pozván italský rozhodčí Gianni Guffanti, organizátorům se omluvil, budou hledat náhradu
- Klubová a CAC výstava Valtice v termínu 20.-21.9.08
- specialista na úrazy zubů pro klub (viz členská schůze 2007) - MVDr.Michal Čáp, absolvent zubařských seminářů v ČR a stáže pokročilé stomatologie v Mnichově u prof.Farenkrugeho, posuzovatel DKK ? zkoušky z rentgenologie, kontakt na internetu a v časopise

2) zpráva za RR Karolína Morrison - poděkovala všem, kteří přispěli svými články do klubového časopisu a vyzvala všechny další ke spolupráci, protože přispěvovatelů je stále velmi málo; mluvila o internetu, stránky jsou zablokované, jedná s novým programátorem, dále zpracuje inzerát do katalogu Euroshow na naši KV ve Valticích - formát A6, náklady uhradí klub

3) zpráva pokladní klubu Blanky Roudnické informovala přítomné o finančním hospodaření
klubu za rok 2007 , na účtě má klub 90tis. Kč, v hotovosti v pokladně 11 tisíc, omluvila se
za chybu ve zprávě o hospodaření v Ročence, špatným zaúčtováním vznikl schodek +308
korun

4) zpráva ÚPCH Petry Spoustové
- vystavila 3 krycí listy pro feny Apolenu z Údolí štěstí, Ch.Matyldu Kudlaty Tramp a Amie Stewart Czech it out
- výbor klubu uvolnil podmínky pro připuštění k bonitaci ? k bonitaci mohou být připuštěny i fenky od 18 měsíců věku, zůstává ale, že kryty mohou být až po dosažení věku 24 měsíců (upravit v BŘ čl.III. §1a)
- dále došlo k uvolnění doplňujících podmínek chovnosti, do chovu mohou být zařazeni jedinci s maximálně chybějícími 2x P1 (upravit v BŘ čl.III §3 b,c,f),
důvodem je, že standard neuvádí počet zubů
- upozornila na zvyšující se strakatost u narozených štěňat (6 ze 17), nutno zpřísnit jejich posuzování
- importem a zahraničním krytím se zvýšil výskyt pozitivních vyšetření DKK, dvě importované fenky z Maďarska - maj. D.Volfová a T.Haris jsou nechovné z důvodu DKK, doporučila majitelům absolvování stresových snímků u štěňat
- posuzovatel RTG snímků DKK musí mít splněné zkoušky, MVDr. F. Zahrádka není v seznamu vyhodnocovatelů, slíbil, že podmínky splní, náš klub mu uhradí poplatek, abychom o něj nepřišli
- Petr Broukal a Milan Krinke zažádali o možnost rozšíření aprobace pro posuzování plemene bobtail, při výběru rozhodčích pro výstavy spolupracujeme s ostatními klubu, i tak není záruka, že vybraný rozhodčí bude na výstavě skutečně posuzovat
- ČMKU nutno zajistit od příštího roku odchovy i nečlenům klubu

5) zprávu KRKu přednesla její předsedkyně ing.Marcela Jarošová - týkala se hlavně
hospodaření klubu a kontroly účetnictví, to je vedeno řádně a nevykazovalo žádné nedostatky.

DISKUSE:
Ing.Pospíšilová „dotaz proč nebyl pes Belmondo of Mary People na bonitaci” odpověděla A.Rašková, že pes je v držení chovatele ve Francii, v Čechách se zdržuje jen občas, pes absolvoval řádnou bonitaci ve Francii s výsledkem chovný, jeho krytí u nás se posuzuje jako zahraniční krytí.

B.Roudnická navrhuje hlasovat o schválení doplňujících chovných podmínek (zuby, věk feny k bonitaci) členskou schůzí, prostudováním Stanov bylo zjištěno, že to členské schůzi nepřísluší, uvolňující podmínky již byly odhlasovány na výborovce v prosinci 2007 a platí!

K.Palek - revize hospodaření proběhla v pořádku, máme dost peněz, které můžeme věnovat konečně na zřízení funkčního internetu.

Ing.Pospíšilová se dotázala, kdy dostane pro svojí fenku pohár ze SV v Mladé Boleslavi 2007.

 

zapsala A.Rašková + R.Kňákalová