Bobtail clubu z.s. (dále jen BC)

1) Účelem tohoto kárného řádu je stanovit postup při stíhání disciplinárních provinění, vymezení objektivní míry zavinění a spravedlivé postihnutí provinilých členů. Tento řád má také preventivně předcházet provinění, a tak přispět k dobrému jménu BC na veřejnosti.

2) Kárného provinění se dopustí ten, kdo:

a) úmyslně nebo z nedbalosti poruší jakékoliv obecně závazné právní předpisy upravující chov zvířat v zájmových chovech nebo předpisy BC (Stanovy, řády, směrnice, dohody či usnesení, kterými se klub řídí, nevyjímaje právní ochranu chovatele)

b) svým jednáním poškodí jiného člena BC, dobré jméno BC či dobré vztahy mezi členy BC

3) Kárného provinění se dopouští také ten, kdo jedná úmyslně proti zájmům BC

4) Kárné provinění je zaviněno úmyslně, jestliže člen:

a) vědomě chtěl porušit své povinnosti

b) věděl, že je může porušit a pro případ, že je poruší, byl s touto skutečností srozuměn

5) Kárné provinění je zaviněno z nedbalosti, jestliže člen:

a) věděl, že může porušit povinnosti, ale spoléhal na to, že je neporuší

b) nevěděl, že může své povinnosti porušit, ač to měl vědět vzhledem k okolnostem a poměrům

6) Vznikne-li podezření, že byl při činnosti člena klubu spáchán trestný čin, přečin, přestupek podle obecně platných právních předpisů, vzniká povinnost ohlásit skutek příslušnému státnímu orgánu. V kárném řízení se postupuje nezávisle na postupu státního orgánu.

7) Procesní postup:

a) člen, se kterým bude zahájeno kárné řízení, bude pozván k jednání 15 dní předem a o výsledku bude vyrozuměn písemně do 15 dnů. O jeho přestupku můžou být členové BC informování prostřednictvím zápisů z výborových schůzí a internetových stránek BC

b) v průběhu kárného řízení může kárně stíhaný člen předkládat důkazy na svou obhajobu. Důkazem je vše, co může přispět k objasnění, zejména výpovědi svědků, znalecké posudky, věci a listiny, fotografie, atd.

c) člen BC je povinen se dostavit na předvolání ke kárnému jednání a podat svědeckou výpověď, případně zaslat své vyjádření či výpověď písemně tak, aby výboru nebo KRKu (dále jen kárnému orgánu) byla doručena nejpozději den před konáním jednání. V případě, že se k projednání nedostaví, nepředloží jiné důkazy či nevyvrátí předložená fakta, proběhne jednání bez jeho přítomnosti. Kárný orgán se zabývá všemi důkazy, které uzná za potřebné a vhodné v zájmu správného a úplného zjištění skutkového stavu a objektivní pravdy, a to i důkazy, které navrhne kárně stíhaný na svou obhajobu.

8) Ukládání kárných opatření:

a) při rozhodování o tom, jaké opatření má být uloženo, je nutno mít na zřeteli především jeho výchovný účel. Proto je nutno přihlédnout především ke stupni nebezpečnosti provinění proti chovatelství a jeho etice a proti zájmům a cílům BC. Dále zejména k tomu, zda provinění bylo spácháno z nedbalosti či úmyslně, k dosavadním zásluhám kárně stíhaného chovatele a dalším polehčujícím či přitěžujícím okolnostem. Je nutno dbát na to, aby opatření bylo přiměřené závažnosti provinění.

b) za polehčující okolnost se pokládá zejména přiznání k provinění, napomáhání při objasňování činu, nahrazení způsobené škody.

c) za přitěžující okolnost se pokládá zejména to, jestliže kárně stíhaný člen porušil zvláštní uloženou povinnost, byl již kárně potrestán, způsobil větší škodu, spáchal provinění surovým způsobem, lstí, ze zištných důvodů, jako organizátor skupiny, svedl k provinění jiného člena, spáchal provinění pod vlivem alkoholu či drog, svým činem poškodil pověst BC.

d) účinnosti nabývá kárné opatření dnem, kdy nabylo kárné rozhodnutí právní moci (právní moc - zpravidla je 15 dnů)

9) Kárná opatření:

a) důtka

b) pozastavení chovatelské činnosti, a to i na jedince v majetku člena klubu (do výše 2 let)

c) odvolání z funkce

d) finanční postih (až do výše 15 000 Kč)

e) trvalé zrušení členství v klubu

10) Kárné řízení zahajuje výbor BC podle potřeb a možností, a to co nejdříve. V kárném řízení musí být rozhodnuto do 60 ti dnů ode dne zahájení.

11) Proti rozhodnutí výboru je možné odvolání ke Kontrolní a revizní komisi (dále jen KRK), a to do 30 dnů po doručení tohoto rozhodnutí, nebo v případě nedoručení ode dne, který se ve smyslu obecně závazných předpisů považuje za den doručení. KRK může rozhodnutí zrušit nebo potvrdit. Musí rozhodnout do 30ti dnů po doručení odvolání.

12) Rozhodnutí o uděleném kárném opatření výborem BC, může KRK z vlastního podnětu nebo z jiného podnětu pozastavit, bylo-li vydáno v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy BC nebo tímto kárným řádem. Po pozastavení rozhodnutí předá KRK věc členské schůzi BC, aby ji znovu projednala a rozhodla. Členská schůze rozhodne o odvolání s konečnou platností. Proti rozhodnutí členské schůze není přípustný žádný opravný prostředek. Proti rozhodnutí KRKu může kárně stíhaný člen podat dovolání ke členské schůzi a nechat přezkoumat rozhodnutí. Na základě toho může členská schůze rozhodnutí buď potvrdit nebo zrušit. Dovolání musí být podáno do 15ti dnů od doručení rozhodnutí KRKu a následně bude zařazeno na program nejbližší členské schůze.

13) Kárný orgán může po projednání případu v kárném řízení vyslovit vinu kárně obviněného a přesto upustit od uložení kárného opatření, zejména tehdy, jestliže se kárně obviněný přiznal, projevil účinnou lítost, nahradil způsobenou škodu apod.

14) Bylo-li kárným rozhodnutím uloženo kárné opatření a to zákazem chovu, zašle výbor BC rozhodnutí na ČMKU k provedení výkonu kárného opatření záznamem v rejstříku chovatelských stanic.

15) Kárný orgán nezahájí kárné řízení a nepokračuje v kárném řízení a zahájení zastaví, jestliže:

a) kárně stíhaný zemřel nebo je nezpůsobilý k právním úkonům

b) jde-li o provinění, za něž již bylo uloženo pravomocně kárné opatření

c) jednání nezakládá skutkovou podstatu kárného provinění

d) návrh na zahájení kárného řízení je neurčitý či nesrozumitelný.

16) Výbor, jako Kárný orgán, může v mimořádném případě podat návrh na zrušení členství členské schůzi, a to rovnou bez zahájení kárného řízení v případě naplnění bodu 2/b) kdo svým jednáním poškodí jiného člena BC, dobré jméno BC či dobré vztahy mezi členy BC a bodu 3 (kárného provinění se dopouští také ten, kdo jedná úmyslně proti zájmům BC). Tento návrh musí být uveden v programu členské schůze jako samostatný bod programu. Proti rozhodnutí členské schůze není odvolání a rozhodnutí členské schůze je tedy konečné.

16) Kárná opatření se zapisují do rejstříku, který vede výbor BC prostřednictvím jednatele.

V zápise o průběhu kárného jednání musí být uveden den a místo jednání kárného orgánu, jméno, příjmení, datum narození kárně stíhaného s uvedením trvalého bydliště, datum vzniku členství v BC. Dále se uvede zastávaná funkce, druh provinění a doba, kdy k provinění došlo, důkazní prostředky, rozhodnutí včetně údaje, které kárné opatření bylo uloženo.

17) Kárné provinění nelze projednat, uplynou-li od jeho spáchání 3 roky.

18) Člen BC, který byl uznán vinným, je povinen zaplatit BC náklady, které v průběhu řízení vznikly.

Kárný řád nabývá platnosti okamžikem jeho schválení členskou schůzí.

V Praze dne 31.10.2021

 

Automatický překladač

Důležitá upozornění

KLUBOVÉ VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2024 ZDE

CLUB SHOWS 2024 HERE 

Od 01.07.2024 vstupuje v platnost nový Výstavní řád ČMKU a FCI, znění obou řádů je dispozici na internetových stránkách ČMKU:

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU (cmku.cz)

https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2398-vystavni-rad-fci-platny-od-172024.pdf

Upozornění pro zájemce o štěňata bobtailu‼️ Při výběru se ujistěte, že štěnata jsou z chovatelské stanice FCI. Existuje stále více organizací, které vydávají své "průkazy původu". Tyto PP však nejsou FCI a štěně z takového chovu je pro nás stejné jako bezpapírové. Příkladem jsou organizace UCI nebo INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V. 
Národní a Mezinárodní VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2024 ZDE 

Klubová inzerce

ŠTĚŇATAOSTATNÍBOBTAIL V NOUZI